Elinsällskapets stadgar

1. Ändamål
Sällskapet har som ändamål att underhålla vandringsstigen, som är drygt en kilometer, mellan Källsby Övra och Källsnäs samt sprida kunskap om historien kring Källsnäs. Elinsällskapet bildades 2002 och har sitt namn efter Elin Nilsson född den 4 augusti 1900 och död 1980. Hon bodde vid Källsnäs där hon bedrev kioskrörelse och hyrde ut båtar.

2. Sammansättning
Föreningen består av fysiska personer.

3. Beslutande organ
Sällskapets beslutande organ är årsmötet som väljer styrelsen, som består av ordförande på 2 år, sekreterare på 2 år och kassör på 1 år. Valen av ordförande och sekreterare skall saxas så att båda för kontinuitetens skull inte väljs samma år.

För att medlem skall vara röstberättigad krävs att medlemsavgiften för innevarande år är betald.

4. Firmateckning
Elinsällskapets har ingen Huvudman, men är registrerad hos Skatteverket som en ideell förening.

Elinsällskapets firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig upp till transaktionssummor av 5 000 kr. Vid transaktioner över 5 000 kr krävs att både ordföranden och kassören undertecknar transaktionerna. Mindre beslut i den dagliga driften kan tas av ordföranden och kassören enskilt. Väsentliga förändringar av Elinsällskapets verksamhet skall ha medlemmarnas godkännande i ett stadgeenligt utlyst möte.

5. Revisor
Revisor granskar föreningens räkenskaper och föredrar rapport inför årsmötet. Revisorns uppgift är att hålla sig ajour med verksamheten och kontrollera att styrelsens arbete går i linje med vad som beslutats på årsmötet.

6. Arbetsledare
Årsmötet väljer en Arbetsledare för 1 år i taget. Arbetsledarens roll är att samla ihop, engagera och arbetsleda frivilliga i de underhållsarbeten Styrelsen beslutat skall utföras.

7. Verksamhets- och räkenskapsår
Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.

8. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ett årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster. Förslag på stadgeändringar skall vara inlämnade 4 veckor innan utlyst årsmöte så att förslagen hinner behandlas av styrelsen, samt att förslag på stadgeändringarna kan offentliggöras till medlemmarna i kallelsen till årsmötet där omröstning skall ske. För att ha rätt att rösta på ett medlemsmöte krävs att medlemmen betalat årsavgiften för innevarande år. Stadgeändring kan inte röstas igenom direkt i ett pågående årsmöte utan att förslaget till stadgeändring gått ut till medlemmarna i kallelsen till årsmötet. Förslag till stadgeändringar mailas till: kontakt@elinsallskapet.se

Förslag till ändring av stadgar får inges av såväl medlem som styrelse.

9. Årsmöte
Årsmöte skall hållas en fredag i nära anslutning till den 31 juli som var Elins namnsdag. Kallelse skall utsändas senast två veckor innan till de medlemmar som har mailadress samt annonseras på föreningens anslagstavlor. Vid årsmötet skall verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse finnas tillgängliga. Förslag/motioner som rör annat än stadgeändringar, som skall behandlas av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet och mailas till: kontakt@elinsallskapet.se

Ärenden vid årsmötet

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Verksamhet för det kommande året.
 13. Inkomna förslag till årsmötet samt styrelsens svar.
 14. Val av ordförande för två år.
 15. Val av sekreterare för två år.
 16. Val av kassör för ett år.
 17. Val av arbetsledare för ett år.
 18. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år.
 19. Årsmötet avslutas.

Frågestund efter att det formella mötet avslutats.

10. Upplösning av föreningen
För upplösning av Elinsällskapet krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna medlemsröster. Vid upplösning skall årsmötet besluta om hur eventuella innestående medel skall fördelas.

Stadgarna antogs av årsmötet 2022-07-29

Stötta oss

Bli medlem

Årsavgift

50 kr/person eller 100 kr/familj

Betala via
Bankgiro 267-8993 eller
Swish 1233652708.

Pengarna används till underhåll av stigen, såsom grusning, gräsklippning m m.

Sällskapets almanacka 2023

Stöd oss genom att köpa vår almanacka för 2022. Den säljs av Jörlanda Bageri och kostar 125 kr. Överskottet går till underhåll av stigen.